Moodle

You are not logged in. (Login)

  • Arena

Course categories

CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

HỌC KỲ 01 
 CP101 Lập trình căn bảnSummary

HỌC KỲ 02 
 CP102 Cơ sở dữ liệuSummary
 CP106 Đồ án 1Summary
 CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhómSummary
 CP305 Lập trình WebSummary

HỌC KỲ 03 
 CP104 Lập trình hướng đối tượng với C#Summary
 CP105 Điện toán đám mâySummary
 CP107 Đồ án 2Summary
 CP301 Anh văn chuyên ngành tin họcSummary
 CP306 Lập trình JavaSummary
 CP314 Phát triển ứng dụng Windows với JavaSummary
 Lập trình hướng đối tượng c# - (Thầy Ngô Tường Dân)Summary

HỌC KỲ 04 
 CP103 Hệ quản trị cơ sở dữ liệuSummary
 CP304 Đồ án 3Summary
 CP307 Phát triển ứng dụng Web với ASP .NetSummary
 CP312 Phát triển ứng dụng Windows với C#Summary
 CP318 Tiếp thị trực tuyếnSummary

HỌC KỲ 05 
 CP308 Phát triển ứng dụng Web với công nghệ Servlet, JSP, Struts và JSFSummary
  CP309 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLSummary
  CP316 Phát triển ứng dụng với công nghệ Enterprise JavaBeanSummary
  CP317 Phát triển ứng dụng XML Web Services với JavaSummary

HỌC KỲ 06 
  CP303 Kỹ năng nghề nghiệpSummary
 CP591 Tiểu luận tốt nghiệp - KTPMSummary

CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN 

HỌC KỲ 01 
 CP108 Đồ họa căn bảnSummary
 CP322 Kỹ thuật đa phương tiệnSummary
 Tin hoc căn bảnSummary

HỌC KỲ 02 
 CP101 Lập trình căn bảnSummary
 CP112 Các khái niệm cơ bản về quảng cáoSummary
 CP115 Xuất bản truyền thôngSummary
 CP119 Hình họa và vẽ kỹ thuậtSummary
 CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhómSummary
 CP323 Xử lý ảnh phục vụ in ấn và WebSummary
 CP324 Tạo lập các minh họaSummary
 CP106 Đồ án 1Summary
 CP106 - Đồ án nhóm 01 - Thầy Cù Vĩnh LộcSummary

HỌC KỲ 03 
 CP311 Lập trình FlashSummary
 CP325 Đồ họa và hoạt hình cho Web với FlashSummary
 CP305 Lập trình WebSummary
 CP305-Lập trình Web (Nguyễn Phú Trường)Summary
 CP329 Tích hợp và phát triển Web tương tácSummary

HỌC KỲ 04 
 CP109 Làm việc với âm thanhSummary
 CP301 Anh văn chuyên ngành tin họcSummary
 CP320 Công nghệ mạng Summary
 CP321 An toàn thông tin và mạngSummary
 CP326 Kịch bản phân cảnhSummary
 CP331 Đa phương tiện tương tác và lập trìnhSummary
 CP333 Quay phim và biên tập videoSummary
 CP304 Đồ án 3Summary

HỌC KỲ 05 
 CP110 Khái niệm về hoạt hìnhSummary
 CP111 Các khái niệm về làm phim kỹ thuật sốSummary
 CP118 Ánh sáng và kết xuất với MayaSummary
 CP318 Tiếp thị trực tuyếnSummary
 CP327 Vẽ các đối tượng 3DSummary
 CP328 Thiết kế nhân vật và hiệu ứng hình ảnhSummary
 CP336 Mô hình hóa và tạo kết cấu với MayaSummary
 CP338 Nhân vật hoạt hình với MayaSummary

HỌC KỲ 06 
 CP303 Kỹ năng nghề nghiệpSummary
 CP592 Tiểu luận tốt nghiệpSummary
ACCP i13 

SEMESTER 01 
 Elementary Programming with C (C)Summary
 Building Next Generation Websites (HTML5)Summary
 Designing and Publishing Websites (DWCS5)Summary
 Database Management (SQL2012)Summary
 Project (PRJ)Summary

SEMESTER 02 
 Markup Language (XML)Summary
 Introduction to Cloud Computing (Cloud Computing)Summary
 Application Development Fundamentals-I (Java 1)Summary
 Application Development Fundamentals-II (Java 2)Summary
 Advanced Application Development-I (Advanced Java 1)Summary
 Advanced Application Development-II (Advanced Java 2)Summary
 Application Programming (PC#)Summary
 Project (Java)Summary

SEMESTER 03 
 Working with Cloud ComputingSummary
 Windows Store Apps Development-ISummary
 Windows Store Apps Development - IISummary
 Advanced Windows Store Apps Development-ISummary
 Advanced Windows Store Apps Development - IISummary
 Web Application DevelopmentSummary
 Enterprise Application ProgrammingSummary
 Developing Mobile Applications Summary

SEMESTER 04 
 Internet SecuritySummary
ACCP i10 

SEMESTER 01 
 Building Dynamic Websites (BDW)Summary
 Communication and Personality Development (CPD)Summary
 Computer Fundamentals (CF)Summary
 Database Development in Microsoft SQL Server (DDSQL)Summary
 Dreamweaver 8.0 (DW8)Summary
 Elementary Programming with C (PC)Summary
 Project(Dreamwear 8.0)Summary

SEMESTER 02 
 XML Simplified (XML)Summary
 Introduction to Cloud Computing (IC)Summary
 Java Programming - I (JP1)Summary
 Java Programming - II (JP2)Summary
 Advanced Programming in Java - I (AJP1)Summary
 Advanced Programming in Java - II (AJP2)Summary
 Programming in C# (PCS)Summary
 eProject (Java)Summary

SEMESTER 03 
 Window form programming with C#-I (WFC1)Summary
 Window form programming with C#-II (WFC2)Summary
 Web programming - I (WEB1)Summary
 Web programming - II (WEB2)Summary
 Enterprise Application Deployment (WCF)Summary
 Working with Clound computing (WCC)Summary
 eProject (.Net)Summary

SEMESTER 04 
 Developing Web Components with Servlets and JSP (WPSJ)Summary
 Architecting Web Applications using JSF and Struts (AWAJS)Summary
 Integrating XML with Java (IXJ)Summary
 Developing Enterprise Applications with EJB (EJB)Summary
 Developing Web Services with Java (WSJ)Summary
 eProject (J2EE)Summary
ACCP i7.1 

SEM 01 
 Computer FundanmentalSummary
 Elementary Programming with CSummary
 HTML, DHTML & JavaScriptSummary
 Designing Website in DreamWeaverSummary
 Learning Java by ExampleSummary
 RDBMS and Data ManagementSummary

SEM 02 
 XML by ExampleSummary
 Working with SQL Server Database ObjectsSummary
 A Guide to Advanced JavaSummary
 Distributed Computing in JavaSummary
 Working with Database and Security in JavaSummary
 Programming in C#Summary
 Advanced Programming in C#Summary
 eProject (Java)Summary

SEM 03 
 Advanced Features of SQL Server 2005Summary
 Windows Forms with C#Summary
 Beginning ASP.NetSummary
 Database handling in ASP.NetSummary
 Advanced Features of ASP.NETSummary
 Programming Web Services in.NETSummary

SEM 04 
 Web Programming with Servlets and JSPSummary
 Architecting Web Applications using JSF and StrutsSummary
 Integrating XML with JavaSummary
 Developing Web Services with JavaSummary
 Developing Enterprise Applications with EJBSummary
ARENA 6824 

SEMESTER 01 
 Concepts of Graphics and Illustrations (CGI)Summary
 Typography Techniques (TT)Summary
 Creative Illustrations (CI)Summary
 Image Magic (IgM)Summary
 Design for Print and Advertising (DPA)Summary
 Media Publishing (MedP)Summary
 Print Portfolio (PrPo)Summary

SEMESTER 02 

SEMESTER 03 

SEMESTER 04 
ARENA 6809 

SEMESTER 01 
 Fundamentals of Computer, Media and Internet (FCMI)Summary
 Design and Visualizations Fundamentals (DVF)Summary
 Graphics and Illustrations Fundamentals (GIF)Summary
 Creating Illustrations – I (CI1)Summary
 Creating Illustrations – II (CI2)Summary
 Image Magic (IM)Summary
 Concepts of Advertising (COA)Summary
 Media Publishing (MP)Summary
 Print Portfolio (PP)Summary

SEMESTER 02 
 Design Concept for Web (DCW)Summary
 Web Designing (WD)Summary
 Developing Interactive Web Pages (DIP)Summary
 Graphic and Animation Flash (GAF)Summary
 Scripting with Flash (SWF)Summary
 Advance Scripting with Flash (ASF)Summary
 Web Weaver (WW)Summary
 Web Portfolio (WP)Summary

SEMESTER 03 
 Concepts of Storyboarding (COS)Summary
 Working with Audio (WWA)Summary
 Video Streaming and Editing (VSE)Summary
 Modeling with 3D (M3D)Summary
 Light Camera & Action (LCA)Summary
 Concept of Digital Filmmaking (CDF)Summary
 Digital FX (DFX)Summary
 Multimedia and FX Portfolio (MFX)Summary

SEMESTER 04 
 Concepts of 3D and Animation (C3DA)Summary
 Modeling with Maya (MWM)Summary
 Texturing with Maya (TWM)Summary
 Lighting and Rendering with Maya (LRM)Summary
 Rigging with MAYA (RWM)Summary
 Character Animation with Maya (CAM)Summary
 Portfolio Development with Demo Reel (PDR)Summary
QTMi10 - CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG 
 Quản trị Windows 7Summary
 Quản trị Windows Server 2008Summary
ITT 
 CF-OFFICESummary
 DreamweaverSummary
 Elementary Programming with CSummary
 HTML - DHTML - Java ScriptSummary
 SQL serverSummary
MCITP 2008 
 Module 70-640 Windows Server 2008 Active Directory, ConfiguringSummary
 Module 70-642 Windows Server 2008 Network Infrastructure, ConfiguringSummary
 Module 70-646 Windows Server 2008, Server AdministratorSummary
 Module 70-351 Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, ConfiguringSummary
 Module 70-236 Installing, and Managing Microsoft Exchange Server 2007Summary
QTM - UBUNTU SERVER 
 Ubuntu ServerSummary
Thi tuyển đầu vào 
 Sáng tạoSummary
 Anh vănSummary
 Trắc nghiệm IQSummary
Skip Recent Activity
Show or hide block

Recent Activity

Activity since Saturday, 4 July 2020, 06:14 PM

Nothing new since your last login

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 Today Monday, 6 July 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Upcoming Events
Show or hide block

Upcoming Events

There are no upcoming events