Course categories:


CP101 Lập trình căn bản
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP112 Các khái niệm cơ bản về quảng cáo
Học phần ngoài chuyên ngành
CP115 Xuất bản truyền thông
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP119 Hình họa và vẽ kỹ thuật
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP323 Xử lý ảnh phục vụ in ấn và Web
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP324 Tạo lập các minh họa
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP106 Đồ án 1
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP106 - Đồ án nhóm 01 - Thầy Cù Vĩnh Lộc
Đồ án theo dự án phần mềm 01