Course categories:


Fundamentals of Computer, Media and Internet (FCMI)
Khái niệm về Mỹ thuật Đa phương tiện
Design and Visualizations Fundamentals (DVF)
Đồ họa căn bản
Graphics and Illustrations Fundamentals (GIF)
Cơ bản về Mỹ thuật
Creating Illustrations – I (CI1)
Đồ họa Vector-1
Creating Illustrations – II (CI2)
Đồ họa Vector-2
Image Magic (IM)
Xử lý ảnh phục vụ In ấn và Web
Concepts of Advertising (COA)
Khái niệm về Quảng cáo
Media Publishing (MP)
Xuất bản Truyền thông
Print Portfolio (PP)
Dự án (Project)