Course categories:


Design Concept for Web (DCW)
Cơ bản về thiết kế trang Web
Web Designing (WD)
Thiết kế Web
Developing Interactive Web Pages (DIP)
Phát triển W eb tương tác
Graphic and Animation Flash (GAF)
Đồ họa và họa hình Flash
Scripting with Flash (SWF)
Lập trình Flash
Advance Scripting with Flash (ASF)
Lập trình Flash nâng cao
Web Weaver (WW)
Thiết kế Web với AdobeDreamweaver
Web Portfolio (WP)
Dự án (eProject)