Course categories:


Concepts of Storyboarding (COS)
Khái niệm về kịch bản phân cảnh
Working with Audio (WWA)
Làm việc với âm thanh
Video Streaming and Editing (VSE)
Biên tập video
Modeling with 3D (M3D)
Tạo hình với 3D
Light Camera & Action (LCA)
Ánh sáng trường quay và ghi hình
Concept of Digital Filmmaking (CDF)
Khái niệm về điện ảnh số
Digital FX (DFX)
Kỹ xảo điện ảnh số
Multimedia and FX Portfolio (MFX)
Dự án (Project)