Course categories:


Concepts of 3D and Animation (C3DA)
Khái niệm về hoạt hình 3D
Modeling with Maya (MWM)
Tạo hình nhân vật 3D
Texturing with Maya (TWM)
Lập vật liệu cho mô hình 3D
Lighting and Rendering with Maya (LRM)
Xử lý ánh sáng và cảnh quay
Rigging with MAYA (RWM)
Tạo khung cho nhân vật
Character Animation with Maya (CAM)
Họa hình nhân vật với Maya
Portfolio Development with Demo Reel (PDR)
Dự án (Project)