Course categories:


Concepts of Graphics and Illustrations (CGI)
Khái niệm về Đồ họa và Minh họa
Typography Techniques (TT)
Nghệ thuật chữ
Creative Illustrations (CI)
Creative Illustrations
Image Magic (IgM)
Tạo lập minh họa
Design for Print and Advertising (DPA)
Thiết kế In ấn và Quảng cáo
Media Publishing (MedP)
Xuất bản truyền thông
Print Portfolio (PrPo)
Đồ án xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu