Course categories:


CP109 Làm việc với âm thanh
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP301 Anh văn chuyên ngành tin học
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP320 Công nghệ mạng
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP321 An toàn thông tin và mạng
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP326 Kịch bản phân cảnh
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP331 Đa phương tiện tương tác và lập trình
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP333 Quay phim và biên tập video
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.
CP304 Đồ án 3
Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.