CP119 Hình họa và vẽ kỹ thuật
(CP119)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.