CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
(CP302A)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.