CP111 Các khái niệm về làm phim kỹ thuật số
(CP111)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.