CP336 Mô hình hóa và tạo kết cấu với Maya
(CP336)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.