CP327 Vẽ các đối tượng 3D
(CP327)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.