CP328 Thiết kế nhân vật và hiệu ứng hình ảnh
(CP328)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.