Lập trình hướng đối tượng c# - (Thầy Ngô Tường Dân)
(CSharpDan)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.